top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


1.1 Onder ‘mediskinspa.be’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Mediskispa BV, BTW 1001 346 737


1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met mediskinspa.be voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien  voor de uitvoering mediskinspa.be van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.


1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door mediskinspa.be erkend.


1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.


1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door mediskinspa.be


2.2 Overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten binden  eerst na schriftelijke mediskinspa.be bevestiging. Feitelijke uitvoering door mediskinspa.be of een door mediskinspa.be verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.


2.3 Indien niet binnen de 48u na ontvangst, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn mediskinspa.be en afnemer hieraan gebonden.


2.4 Aanbiedingen van mediskinspa.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


2.5 mediskinspa.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging


3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, zijn in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).


3.2 mediskinspa.be garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de verkoop niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.


3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tot voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 4. Aflevering


4.1 Indien goederen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen kan mediskinspa.be verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde goederen vindt plaats op het bij mediskinspa.be bekende leveringsadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het leveringsadres bevindt.


4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.


4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.


4.4 Aan de leveringsplicht van mediskinspa.be zal, behoudens weerlegging, voldaan zijn zodra de door mediskinspa.be geleverde goederen één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens weerlegging.


4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden goederen komen retour- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of verdwijning van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 5. Levertijd


5.1 Een door mediskinspa.be opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van mediskinspa.be zijn, waarna mediskinspa.be zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.


5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal mediskinspa.be (opdrachtnemer) bestellingen met de bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Artikel 6. Ontbinding


6.1 Onverminderd de rechten van mediskinspa.be op basis van de wet is mediskinspa.be gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan mediskinspa.be omstandigheden ter kennis komen die mediskinspa.be goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien mediskinspa.be bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks aanmaning) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, insolventie van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien er zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan mediskinspa.be zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is mediskinspa.be bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde goederen op grond van een bestelling bij mediskinspa.be, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan mediskinspa.be heeft teruggezonden, is de koop een feit.


De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij mediskinspa.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig (uiterlijk 7 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.


Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief toebehoren) en in nieuw staat verkerend. Ongebruikt en verzegeld.


Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt mediskinspa.be na ontvangst en controle van de terugontvangen goederen de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de onaangetaste retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.


6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebben op andere diensten aangeboden door mediskinspa.be.


Artikel 7. Overmacht


7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisdictie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop mediskinspa.be geen invloed heeft en die de levering van goederen belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij mediskinspa.be en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.


7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat mediskinspa.be de verbintenis had moeten nakomen.


7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door mediskinspa.be niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


7.4 Indien mediskinspa.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als zijnde een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde respectievelijke leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8. Garantie


8.1 mediskinspa.be biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde goederen dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.


8.2 mediskinspa.be is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.


8.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan mediskinspa.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan mediskinspa.be.


Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 10 werkdagen na levering aan mediskinspa.be schriftelijk worden gemeld.


Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief toebehoren) en in nieuw staat verkerend en dit binnen de termijn van 7 dagen na oorspronkelijke ontvangst van de goederen. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclamatie en terugzending geheel vervallen.


8.4 Indien klachten van de afnemer door mediskinspa.be gegrond worden bevonden, zal mediskinspa.be naar eigen keuze beslissen of de geleverde goederen kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen over de schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van mediskinspa.be en bijgevolg het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot hoogstens het factuurbedrag der betreffende goederen, dan wel (naar keuze van mediskinspa.be) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van mediskinspa.be gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van mediskinspa.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


8.5 mediskinspa.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkgestelde bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.


8.6 Deze garantie geldt niet indien:

 

  1. de afnemer jegens mediskinspa.be in gebreke is;

  2. de afnemer de geleverde goederen zelf heeft hersteld en/of bewerkt of door derden heeft laten herstellen/of bewerken.

  3. de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van mediskinspa.be en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


Artikel 9. Betaling


9.1 Tenzij anders vermeld op de website of anders is overeengekomen, dient de betaling vooraf plaats te vinden. Betaling kan via mediskinspa.be voldaan worden via Bancontact, Paypal/Creditkaart en iDeal. Betaling in termijnen is niet mogelijk.


9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand op het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.


9.3 In geval van faillissement of insolventie van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van mediskinspa.be en de verplichtingen van de afnemer jegens mediskinspa.be onmiddellijk opeisbaar.


9.4 Indien mediskinspa.be haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een bindend bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten plichtig, met een minimum bedrag van 250 euro.


9.5 Indien mediskinspa.be kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud


10.1 De eigendom van alle door mediskinspa.be aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij mediskinspa.be zolang de afnemer de vorderingen van mediskinspa.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van mediskinspa.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


10.2 De door mediskinspa.be geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.


10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan mediskinspa.be of een door mediskinspa.be aangestelde derde om, in alle gevallen waarin mediskinspa.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die  aldaar mee te nemen.


10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ofwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht mediskinspa.be zo snel als terecht verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan mediskinspa.be.


Artikel 11. Privacy


11.1 mediskinspa.be respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door mediskinspa.be niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.


11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van mediskinspa.be kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen mediskinspa.be worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezant mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van mediskinspa.be. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Mediskinspa.be is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van mediskinspa.be, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Mediskinspa.be is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.


11.3 mediskinspa.be verzamelt niet-persoonlijke informatie over haar online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor mediskinspa.be geen onevenredige inspanning of kosten vergt.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten


12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door mediskinspa.be geleverde goederen of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij mediskinspa.be en/of haar leveranciers.


12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.


Artikel 13. Toepasselijk recht


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van mediskinspa.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 14. Geschillen


14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@mediskinspa.be , bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

 

bottom of page