top of page

Retourbeleid

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig (uiterlijk 7 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging (track&trace).


Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief toebehoren) en in nieuwe/originele staat verkerend. 


Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. 


Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt mediskinspa.be na ontvangst en controle van de terugontvangen goederen de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de onaangetaste retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

bottom of page